Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii – Renata Rewers-Koźmińska, ul. Pocztowa 12/14 m. 11, 53-313 Wrocław, NIP: 8992720321, REGON: 363976665.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług psychoterapeutycznych.
 3. Wszystkie dane podają Państwo sami, nie pozyskuję danych z innych źródeł.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Państwa dane osobowe są potrzebne w celu prowadzenia dokumentacji w postaci karty klienta, oraz w celach zarządzania wizytami.
 9. Kontaktuję się z Państwem pod podanym przez Państwa numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić, zmienić lub odwołać termin wizyty (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jako tzw. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta).
 10. Jako przedsiębiorczyni prowadzę także księgi rachunkowe oraz spoczywają na mnie obowiązki podatkowe – wystawiam np. rachunki za wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 11. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzam przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili mogą się Państwo skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@rewerskozminska.pl.